Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego


Statut Szkoły

§ 1.

Ogólne informacje o szkole.

1. Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych.

2. Szkoła nosi imię Władysława Broniewskiego.

3. Siedzibą szkoły jest budynek o nr 78, położony w Zagorzycach Dolnych na działkach nr 275/2 i 313.

4. Na pieczęci okrągłej używana jest nazwa:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych, na pieczątce prostokątnej:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych,

39-126 Zagorzyce, tel.17 745-25-91, NIP 818-14-39-139, Reg.001131520.

§ 2.

Inne informacje o szkole.

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I - VI z oddziałem przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich.

3. Nauka odbywa się w języku polskim, jest bezpłatna i obowiązkowa.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski.

5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 3.

Cele i zadania szkoły.

1. Szkoła realizuje cele i zadania, określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz .U .nr 67, poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym szkoły, programie profilaktycznym, a w szczególności:

1) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia,

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w następnym etapie kształcenia,

3) kształtuje środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym i duchowym,

4) podejmuje zadania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb,

5) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz przyczynia się do poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

6) uczy szacunku do dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje uczniów do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7) rozwija zainteresowania sportowe uczniów,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w kołach zainteresowań oraz realizowanie indywidualnych programów dla dzieci wybitnie uzdolnionych,

9) dąży do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów,

10) szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej etnicznej, językowej, religijnej poprzez realizację treści programowych poszczególnych przedmiotów i kół zainteresowań, umacnianie patriotyzmu lokalnego przez poznawanie zwyczajów i tradycji środowiska, umożliwianie nauki religii lub etyki,

11) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Ropczycach i realizację jej zaleceń.

2. Szkoła wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia:

1) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych,

2) pełną realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów oraz programów twórczych, dostosowując treść, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć lekcyjnych,

3) organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych,

4) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi na badania specjalistyczne, organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów
z wadami postawy,

5) umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach,

6) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, biwaków i innych imprez szkolnych.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

1) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w razie potrzeb,

2) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych, porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy osiągnięć uczniów,

3) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

4) uzgodnienie tygodniowego , łącznego obciążenia ucznia pracą domową,

5) opracowanie indywidualnych programów do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego,

6) wyrażanie opinii w sprawie zachowania uczniów,

7) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania.

4. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się , warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest przygotowanie naszych uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

5. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania, którego szczegółowe zasady zawarto w paragrafie 30.

6. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, takie jak:

1) zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania,

3) zajęcia sportowe,

4) zajęcia rewalidacyjne.

7. Szkoła świadczy pomoc i opiekę uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, poprzez:

1) organizowanie uczniom niepełnosprawnym nauczania indywidualnego,

2) stwarzanie uczniom warunków bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły i otoczenia pod stałą opieką nauczycieli,

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów,

4) współpraca z miejsko-gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.

5) zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej.

6) współpraca z Caritas Parafii Zagorzyce Dolne 

8. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:

1) organizowanie spotkań i prelekcji dla rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach,

2) ustalanie terminu badania ucznia na życzenie rodziców.

3) pozyskiwanie informacji z MGOPS w Sędziszowie Młp. o dofinansowaniu obiadów,

4) rozpatrywanie wniosków i przydzielanie „wyprawek szkolnych” dla uczniów klas I, II, III i IV

5) pozyskiwanie pomocy materialnej dla rodzin potrzebujących z Caritas Parafii Zagorzyce Dolne.

9. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1) współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o zasady :partnerstwa, pozytywnej motywacji, wielostronnego przepływu informacji, jedności oddziaływań aktywnej i systematycznej współpracy.

2) rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły,

3) w pierwszym miesiącu nauki wychowawcy informują rodziców o zamierzeniach i zadaniach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych klasy i szkoły,

4) rodzice i prawni opiekunowie mogą uzyskać szczegółowe i bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów i dyrektorem poprzez: zebrania klasowe, spotkania indywidualne, spotkania, na ustne lub pisemne zaproszenie rodzica przez nauczyciela w ustalonym terminie w celu rozwiązania konkretnego problemu.

§ 4.

Organy szkoły.

1. Dyrektor szkoły.

2. Rada pedagogiczna.

3. Rada rodziców.

4. Samorząd uczniowski.

Dyrektor szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i czuwa nad ich zgodnością
z przepisami prawa,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych –dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

7) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

8) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i odroczenia obowiązku szkolnego,

9) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

10) rozstrzyga sprawy sporne między organami,

11) dba o powierzone mienie,

12) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i rady rodziców,

13) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

14) tworzy Radę szkoły pierwszej kadencji.

2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

4. Plan nadzoru zawiera w szczególności:

1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

5. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku , wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa , o wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organy prowadzący i nadzorujący. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 

8. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rada Pedagogiczna.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności a jej posiedzenia są protokołowane.

3. W posiedzeniu rady mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

4.Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy członków rady.

5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłybynaruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego ,

5) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie i uchwala je.

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

10. Rada pedagogiczna wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły do czasu jej utworzenia. 

Rada rodziców.

1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.

2.W skład rady rodziców wchodzą :

a)po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

3.W wyborach, o których mowa w pkt.2a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

b)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do rad rodziców. 

5.Do kompetencji rady rodziców należy:

 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

3) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6. Rada rodziców może:

1) występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach szkoły,

2) gromadzić fundusze w celu wspierania działalności statutowej z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady,

3) delegować przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

Samorząd uczniowski.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd uczniowski ustala regulamin swojej działalności.

3. Samorząd uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Zasady wybierania i działania organów określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6. Samorząd uczniowski przedstawia radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich, jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczani, jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań,

d) prawo do redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7.Organy szkoły ściśle ze sobą współpracują we wszystkich sprawach i problemach szkoły.

Dla umożliwienia statutowej działalności organów szkoły zapewnia się każdemu z nich swobodę działania w granicach swoich kompetencji , określonych ustawą z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i statutem szkoły.

8.Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego bądź profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniuz radą pedagogiczną.

9.Rodzice mogą włączać się w przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych, organizację wycieczek, prac społecznych i inwestycji na rzecz szkoły.

10.W sprawach zaistniałych konfliktów między organami szkoły, ustala się następujący tryb postępowania:

            a) konflikty i sprawy sporne rozstrzygane są w drodze negocjacji między radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,

            b) w przypadku braku porozumienia decyzję ostateczna podejmuje dyrektor szkoły,

            c) nie rozstrzygnięty wewnętrzny spór i konflikty między organami a dyrektorem szkoły są

              kierowane do organu prowadzącego szkołę.

 

§ 5.

 

Organizacja szkoły.

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do szkolnego zestawu programów  dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonego do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z tych  oddziałów byłaby niższa od 18.

3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

§ 6.

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.1, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3.Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców tworzy się grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

 

§ 7.

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć o którym mowa w ust. 1.

§ 8.

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kraju.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy obsługi szkoły za zasadach ogólnie przyjętych.

1)      Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg opracowanego planu wypożyczeń.

2)      W bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach rannych (w zastępstwie nieobecnych nauczycieli przez bibliotekarza i w ramach dodatkowych zajęć) oraz wypożyczający książki lub pracujący w czytelni podczas przerw i po zajęciach lekcyjnych.

3)       W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku.

4)      W czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków ( śniadania, owoców, lodów, słodyczy itp.) i pić napojów.

5)      Księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu.

6)      Z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni.

7)      Użytkownicy mają wolny dostęp do półek.

8)      Wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, zbiory specjalne udostępnia nauczyciel – bibliotekarz.

9)      Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek, każdą na okres nieprzekraczający 2 tygodni, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu.

10)  Bibliotekarz może wydłużyć w razie potrzeby czas czytania i korzystania z lektur.

11)  Uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż pięć książek.

12)  Wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia.

13)  Wypożyczone książki należy szanować.

14)  W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem,

15)  Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie podręczniki i książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników).

16)  Uczniowie mogą wypożyczyć książki w szkolnej bibliotece podczas ferii i wakacji w wyznaczone dni.

17)  Kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza bibliotekarz.

18)  Kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19)  W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów i nauczycieli.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

 

1)      Zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

2)      Zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki.

3)      Kontroluje stan ewidencji.

4)      Zarządza scontrum zbiorów bibliotecznych.

5)      Odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza.

6)      Uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej.

7)      Inspiruje i kontroluje współpracę nauczycieli z bibliotekarzami.

8)      Nadzoruje realizacje zadań służących rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, kompetencji czytelniczych, korzystania z różnych źródeł informacji oraz efektywnego uczenia się różnych przedmiotów.

9)      Hospituje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza.

10)  Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, kasety magnetofonowe, kasty video, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne.

 

 1. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić nauczycielom i uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze na równi z innymi nauczycielami uczestniczą w dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły.
 2. Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników.

1)      Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

2)      Udostępniania zbiorów biblioteki( książek, podręczników i innych źródeł informacji).

3)      Udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych.

4)      Poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań.

5)      Przysposabiania czytelniczo – informacyjnego prowadzonego na lekcjach bibliotecznych z całymi klasami.

6)      Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez systematyczne prowadzenie lekcji bibliotecznych wg przyjętego planu oraz w ramach zastępstw we współpracy z wychowawcami klas.

7)      Współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej.

8)      Informowania wychowawców i nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

9)      Współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań.

10)  Stosowania różnych form inspiracji i motywacji czytelniczych, np. organizowania różnego typu konkursów czytelniczych i literackich.

11)  Współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych.

12)  Kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów na nośnikach piśmienniczych i elektronicznych.

13)  Ewidencjonowania, opracowywania oraz Inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów.

14)  Uzgadniania stanu majątkowego z księgowością.

15)  Popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

16)  Tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

17)  Realizowania ogólnopolskich akcji i programów (w zależności od zgłoszonych ofert i możliwości finansowych szkoły).

 

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NAUCZYCIELAMI,

UCZNIAMI I RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

1)      Świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,

2)      Partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych, mdi. poprzez udostępnianie książek i materiałów pomocnych w przygotowaniach do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

3)      Pomocy uczniom niepełnosprawnym i mającym trudności, sprawiającym trudności wychowawcze poprzez zakup książek i materiałów uwzględniających ich indywidualne potrzeby.

 1. Uczniowie:

1)      Mają wpływ na realizacje programów wdrażanych przez szkolną bibliotekę.

2)      Mają wpływ na zakup książek przez szkolną bibliotekę.

3)      Mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece przez cały rok szkolny i w wyznaczone dni podczas ferii i wakacji.

4)      Najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani.

5)      Są informowani o aktywności czytelniczej.

6)      Uczniowie spędzając y czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką, otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury.

7)      Uczniowie mogą w bibliotece korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych.

8)      Uczniowie na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

1)      Rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów.

2)      Doradztwa w doborze literatury samokształceniowej i wsparcia w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.

3)      Współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki.

4)      Rozwijania kultury czytelniczej uczniów i przysposabiania do korzystania z różnych źródeł informacji.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

1)      Mogą korzystać z księgozbioru głównego oraz podręcznego, obejmującego mdi.  Literaturą pedagogiczną, przedmiotu, zbiory specjalne, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne i inne materiały dydaktyczne.  

2)      Na prośbę nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć.

3)      Mogą korzystać w czytelni czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece.

4)      Dyrektor szkoły i wychowawcy otrzymują informację o stanie czytelnictwa.

5)      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają możliwość korzystania w bibliotece z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach

partnerstwa w: 

1)      Rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów (spotkania i referaty bibliotekarza na zebraniach

Rodzicielskich).

2)      Popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania.

3)      Przekazywaniu informacji i zachęcaniu do współudziału rodziców w imprezach czytelniczych.

 1. Rodzice:

1)      Maja wpływ na realizacje programów wdrażanych przez szkolną bibliotekę.

2)      Mają wpływ na zakup książek przez szkolną bibliotekę.

3)      Mogą w razie potrzeby korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece.

4)      Są informowani o aktywności czytelniczej dzieci.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

1)      Aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w innych bibliotekach szkolnych.

2)      Wspierając działalność czytelniczą, kulturalną i społeczną biblioteki na szczeblu gminnym.

3)      Nawiązując aktywna współpracę z Biblioteka Pedagogiczną.

 1. Współpraca z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych i Biblioteką Pedagogiczną w Sędziszowie Młp. obejmuje:

1)      Konsultacje przy planowaniu zakupów książek.

2)      Wspólną organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

3)      Lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarkę z biblioteki publicznej.

4)      Udział w konkursach poetyckich i plastycznych organizowanych w innych bibliotekach.

5)      Wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

6)      Udział bibliotekarzy w konferencjach i szkoleniach oraz spotkaniach z pisarzami lub ciekawymi ludźmi organizowanych w innych bibliotekach.

 

§ 9.

 

1. Szkoła umożliwia uczniom odpłatne korzystanie z jedno-daniowych obiadów.

2. Uczniom, których rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, koszty dożywiania  pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.

 

§ 10.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. Semestr pierwszy trwa od pierwszego dnia rozpoczynającego się roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia przypadającego przed feriami zimowymi.

3. Semestr drugi rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po feriach lub pierwszy poniedziałek po zakończeniu pierwszego semestru.4. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

5. Dyrektor szkoły zapoznaje we wrześniu każdego roku szkolnego całą społeczność szkolną ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego.

 

§ 11.

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący szkołę.

2. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 12.

 

1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 13.

 

1 .Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

3) boisko sportowe oraz plac zabaw,

4) salę komputerową,

5 )siłownię,

6) ogród szkolny,

7) pomieszczenia „minijadalni”,

8) pomieszczenie do działalności sklepiku,

9) gabinet pielęgniarki szkolnej.

 

§ 14.

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. W szkole tworzy się stanowiska obsługi i administracji:

1) referent ds. administracji,

2) sprzątaczka,

3) konserwator szczegółowy zakres czynności zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

 4. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, a w szczególności:

a) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki,

b) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności i kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie,

c) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku zajęć lekcyjnych, umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne,

d) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego,

e) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego,

f)akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,

g) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji,

h) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych wycinków pracy szkoły,

5. Do obowiązków nauczyciela należą:

a) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę,

c) przestrzeganie zapisów statutowych,

d) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

e) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi szkoły o ich występowaniu,

f) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na terenie szkoły,

g) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych,

h) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

i) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

j) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

k) dbanie o poprawność językową własną i uczniów,

l) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi kryteriami,

m) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

n) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny,

o) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,

p) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły,

q) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

r) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

s) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów,

t) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu,

u) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

w) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują,

x) opracowywanie  lub modyfikowanie wybranych z listy dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

y) sporządzanie lub modyfikowanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

z) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za I semestr i za rok szkolny.

6. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela mianowanego obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką,a w szczególności ma obowiązek:

a) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego na okres stażu,

b) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli- przynajmniej raz w miesiącu,

c) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje- przynajmniej raz w miesiącu,

d) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu- jeden raz w miesiącu,

e) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

f) opracowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

7. Nauczyciel ma prawo do:

a) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno wychowawczego programu nauczania,

c) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie –karta nauczyciela,

d) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły,

e) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są w ustawie –karta nauczyciela,

f) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

g) nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawczej:

            Nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły. Tryb i kryteria przyznawania nagród określa rozporządzenie MEN w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. Wysokość nagrody ustala MEN.,

            Nagrody Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły oraz opinii organizacji związkowej, do której kandydat należy. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania określa Kurator Oświaty.,

            Nagrody Burmistrza na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły oraz opinii organizacji związkowej, do której kandydat należy. Termin składania wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania określa Burmistrz.,

            Nagrody Dyrektora szkoły na jego własny wniosek, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej szkoły oraz opinii organizacji związkowych działających w szkole. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród . Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznawana w każdym terminie a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wysokość nagród ustalona jest uchwałą Rady Miejskiej.

h) odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje MEN, który w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów , jakie powinny spełniać wnioski o nadanie medalu,

i) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez: udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela odpowiednich zajęć edukacyjnych i form realizacji procesu edukacyjnego we współczesnej szkole, udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi, dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconym prowadzonym zajęciom edukacyjnym, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

j) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

k) oceny swojej pracy. Warunki i procedury oceny pracy określa ustawa- Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,

l) zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe kryteria zdobywania stopni awansu zawodowego określają: ustawa- karta nauczyciela i rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

ł) opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy),

m) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,

n) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

o) korzystania ze środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

p) płatnego urlopu dla poratowania zdrowi, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Zasady udzielania urlopu określa ustawa- karta nauczyciela,

r) jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie- jeśli swą pierwszą pracę zawodową w życiu podejmuje w szkole. Zasady wypłacania zasiłku na zagospodarowanie określa ustawa- karta nauczyciela,

s) korzystania w związku z pełnieniem funkcji służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych,

t) urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego, jego warunki uzyskiwania oraz czas i zakres zadań, które mogą być wykonywane w czasie urlopu wypoczynkowego określa ustawa- karta nauczyciela,

u) innych świadczeń urlopowych określonych w obowiązującym kodeksie pracy.

8. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu oraz uchybienia przeciwko porządkowi pracy.

9. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. Zawartych w kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy.

10. Karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela są:

a) nagana z ostrzeżeniem,

b) zwolnienie z pracy,

c) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

d) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

11. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania i funkcjonowania określone są w ustawie- karta nauczyciela.

12. Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie- karta nauczyciela.

13. Do zadań referenta należą:

a) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

b) gromadzenie odpisów w aktach,

c) rejestrowanie i udzielanie informacji interesantom oraz załatwianie ich spraw,

d) prowadzenie ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,

e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ruchu uczniów,

f) prowadzenie księgi uczniów,

g) prowadzenie teczki dotyczącej sprawozdawczości i zarządzeń powizytacyjnych i pokontrolnych,

h) zabezpieczanie szkoły w dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, świadectw oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z prowadzeniem szkoły,

i) prowadzenie księgi arkuszy ocen uczniów,

j) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

k) prowadzenie dziennika korespondencyjnego,

l) prowadzenie teczki dotyczącej zarządzeń władz szkolnych,

m) prowadzenie innych dokumentów określonych obowiązującymi przepisami,

n) wyrabianie i wydawanie uczniom legitymacji szkolnych,

o) wyrabianie i wydawanie legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów dla nauczycieli,

p) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek szkolnych,

r) przyjmowanie wpłat na obiady i przekazywanie do Szkoły Podstawowej w Zagórzycach Górnych,,

s) kserowanie materiałów niezbędnych do lekcji.

t) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników szkoły,

u) sporządzanie dokumentacji związanej z awansowaniem i wynagradzaniem pracowników,

w) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

z) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych.

14. Referent zobowiązany jest do:

a) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

b) przestrzegania regulaminu pracy,

c) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy także przepisów przeciwpożarowych,

d) dbania o dobro szkoły, chronienia jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

e) przestrzegania tajemnicy ochrony danych,

f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

g) dbania o ład i porządek oraz estetyczny wygląd miejsca pracy.

15. Do zadań konserwatora należą:

a) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,

b) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,

c) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu,

d) koszenie trawy i sprzątanie w obejściu szkoły,

e) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich po uzgodnieniu z dyrektorem.

16. Do zadań sprzątaczki należą:

a) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

b) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

c) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego,

d) informowanie konserwatora o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,

e) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika,

f) czuwanie nad porządkiem w szkole.

17. Sprzątaczki i konserwator zobowiązani są do:

a) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

b) przestrzegania regulaminu pracy,

c) przestrzegania przepisów oraz zasad ubezpieczenia i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

d) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

e) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkolnych,

f) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

g) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

18. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

a) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

b) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

c) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,

d) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadzie i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

e) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

f) nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły,
g) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

h) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

i) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,

j) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

§15.

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

1) ustalenie zestawu programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy    osiągnięć uczniów,

3) porozumiewania się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i organizacji czasu wolnego,

4) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową

5) opracowanie indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego,

6) wyrażanie opinii w sprawie zachowania uczniów,

7) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania.

2. Nauczyciele mogą też tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

 

§ 16.

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2 .Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku  uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

3.Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

2 )utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji , porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie i koordynowanie działań wychowawczych,

5) współpraca z pedagogiem szkolnym,

6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,

7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,

8) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

9) dokonywanie oceny wyników nauczania , zachowania i pracy wychowawczej klasy oraz przekładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.

4. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno pedagogicznej oraz innych właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 17.

 

Uczniowie szkoły.

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

 

1.Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także za zgodą rodziców dzieci, które w danym rok kalendarzowym kończą 6 lat.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły  na wniosek rodziców poparty zaświadczeniem o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.

5. Do szkoły przyjmuje się:

a) z urzędu-dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b) na prośbę rodziców(prawnych opiekunów)-dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są miejsca.

6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego przez szkołę w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przychodzi z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego.

8. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według, zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

9. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wydać zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, niezależnie od miejsca zamieszkania.

10. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę, której Dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

11. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej.

12. Obowiązek szkolny obowiązuje uczniów od 7 do 13 roku życia.

13. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.

14. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci, mieszkające w obwodzie tej szkoły oraz powiadamia o spełnianiu obowiązku szkolnego uczniów przyjętych z poza obwodu szkoły odpowiednie placówki.

15. Dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie programem szkoły specjalnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, po uprzednim zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.

16. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka o którym mowa w ust.17 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

17. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Rozpoczęcie obowiązku szkolnego wyżej wymienionych dzieci może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 10 lat.

18. Urząd gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany do przesłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 4 do 18 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.

19. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 19.

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

§ 20.

 

1. Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

2. Podczas zapisu zakładana jest karta pięciolatka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 21.

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest jeden rok szkolny,  który dzieli się na dwa okresy (semestry) zakończone klasyfikacją.

2. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

 § 22.

 

Prawa i obowiązki uczniów.

 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę   i poszanowanie jego godności,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych religijnych-jeśli nie narusza tym godności innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,

7) rzetelnej informacji o wymaganiach programowych jakie powinien posiadać na daną ocenę,

8) odwołania się od oceny zgodnie z ustalonym terminem,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego,

10) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, pod opieką wychowawcy    w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

12) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

13) wyłaniania w demokratycznych wyborach członków Samorządu Klasowego i aktywu Samorządu Szkolnego,

14) korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce,

15) opieki socjalnej w trudnej sytuacji materialnej.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przejawiać sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych osób w szkole i poza szkołą,

2) szanować poglądy i przekonania innych,

3) przeciwstawiać się złu,

4) dbać o kulturę słowa,

5) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, nie ulegać uzależnieniom,

6) dbać o higienę osobistą i estetykę wyglądu,

7) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, opuszczone godziny usprawiedliwia pisemnie lub ustnie przez rodzica lub prawnego opiekuna,

8) pracować rzetelnie i systematycznie nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności,

9) sumiennie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

10) dbać o honor i tradycje szkoły, szanować symbole narodowe i szkolne,

11) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły,

12) podporządkowywać się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

13) współdziałać z kolegami w realizacji zadań klasowych i być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy,

14) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, za uszkodzenia spowodowane świadomie odpowiadać materialnie,

15) starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły,

16) przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie Szkoły,

17) w dni powszednie  nosić mundurek szkolny.

 

§ 23.

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest przygotowanie naszych uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

2. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

            Zasady Ogólne.

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymuje ocenę z zachowania w formie opisowej.

 

§ 24.

 

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d) dostarczanie rodzicom, (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 25.

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana (semestralnej) rocznej, ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. W stosunku do ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym i znacznym oceniając ucznia na bieżąco jak i klasyfikując śródrocznie i końcoworocznie stosuje się ocenę opisową.

3. Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego z klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii u uczących nauczycieli.

 

§ 26.

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

 

§ 27.

 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie poradni psychologiczno pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71b ust.3b ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty, zwanej ustawą oświatową.

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tej ustawy.

 

§ 28.

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 29.

 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach , wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 30.

 

OCENIANIE BIEŻĄCE I USTALANIE ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

 

1. Określa się następujące zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:

1) Składniki stanowiące przedmiot oceny:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału naukowego,

c) umiejętność stosowania wiedzy,

d) kultura przekazywania wiadomości.

2) Przewiduje się następujące źródła informacji prowadzące do ustalenia oceny:

a) odpowiedzi ustne,

b) sprawdziany pisemne,

c) prace domowe,

d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,

e) estetyka zeszytu przedmiotowego,

f) aktywność ucznia podczas zajęć,

g) działalność pozalekcyjna ucznia.

2. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu.

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustaleń stopni bieżących, klasyfikacyjnych, śródrocznych i końcoworocznych z jego przedmiotów, zgodnych z kryteriami zawartymi w pkt. 4. Kryteria te opracowuje nauczyciel i są one jednakowe dla wszystkich uczniów danej klasy i tych uczniów, względem których stwierdzono dostosowanie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.

4. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i końcoworoczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się wg następujących wymagań:

 

Stopień

Stopień wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

celujący

(cel.)

Zakres i jakość wiadomości

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż  wymagania programowe; treści i wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

Rozumienie  materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków miedzy nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości;

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

bardzo dobry

(bdb.)

Zakres i jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru), wiadomości powiązane w logiczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków miedzy nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez ingerencji nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce, bez ingerencji nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody wymaganiami  poszczególnych przedmiotów nauczania.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

dobry (db.)

Zakres  i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego: wiadomości powiązane związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków miedzy nimi oraz  wyjaśnienie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane prze nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

 

 

3

 

 

 

 

dostateczny (dst.)

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

 

 

 

2

 

 

 

dopuszczający (dop.)

Zakres  i jakość wiadomości:

Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

 

 

 

 

1

 

 

 

 

niedostateczny (ndst.)

Zakres  i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej miedzy wiadomościami

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak zrozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

 

5. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące.

6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

§ 31.

 

Ocenę śródroczną ustala się na podstawie ocen bieżących, a ocenę końcowo roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących z drugiego okresu.

 

§ 32.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
 • Okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się wg. następującej skali:

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne

z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym są ocenami opisowymi.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

§ 33.

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

 

1. Zachowanie ocenia się w 6 kategoriach oznaczonych cyframi rzymskimi.

2. Wychowawca klasy prowadzi dziennik lekcyjny.

3. Pozytywne i negatywne uwagi notowane są przez nauczycieli na bieżąco w dzienniku lekcyjnym.

4. Pod koniec miesiąca wychowawca analizuje zapisy. Prowadzi rozmowy wyjaśniające z uczniami. W razie potrzeby informuje: rodziców, dyrektora.

5. Przed ustaleniem oceny z zachowania, wychowawca przelicza wpisy w dzienniku-oceny zachowania przelicza na punkty wg skali-wzorowe-6, bardzo dobre-5, dobre-4, poprawne-3, nieodpowiednie-2, naganne-0.

6.Sumuje liczbę punktów, oblicza średnią i przyporządkowuję średniej –ocenę z tym, że od 0.5 zaokrągla do góry.

7. Ocenę z zachowania ustala wychowawca na godzinie z wychowawcą po wcześniejszym wysłuchaniu samooceny ucznia i oceny klasy.

I FREKWENCJA

wzorowa – uczeń regularnie uczestniczy w zajęciach, punktualnie przychodzi na lekcje, dba o to, aby nieobecności zostały usprawiedliwione do dwóch tygodni  po ostatniej absencji. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszcza się 2 spóźnienia w semestrze.

bardzo dobra -  uczeń ma niewielką liczbę spóźnień – do 5 w semestrze i może mieć 2 godziny nieusprawiedliwione w ciągu semestru.

dobra – zdarza się, że uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma 7 pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych bądź pełne 2 dni (bez względu na ilość pojedynczych godzin) i do 8 możliwych spóźnień w ciągu semestru.

poprawna – uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma do 12 pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych bądź pełne 3 dni i posiada do 10 spóźnień w ciągu semestru.

nieodpowiednia – uczeń nagminnie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, ma powyżej 12 pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych bądź powyżej 4 pełnych dni oraz powyżej 10 spóźnień w ciągu semestru.

 

II SUMIENNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WYKONYWANIU ZADAŃ

wzorowe – sam chętnie podejmuje się zadań na rzecz klasy lub szkoły, samodzielnie i dobrowolnie je wykonuje. Reprezentuje szkołę lub klasę na imprezach szkolnych i międzyszkolnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, pracuje w samorządzie szkolnym, włącza się w akcje charytatywne, sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego, posiada 4 pochwały za prace na rzecz klasy i szkoły (apele, imprezy szkolne itp.).

bardzo dobry – posiada 3 pochwały i nie dopuszcza się żadnej uwagi.

dobry – posiada 2 pochwały, dopuszcza się 1 uwagę

poprawny – posiada 1 pochwałę, dopuszcza się 2 uwagi

nieodpowiedni – nie ma żadnej pochwały w tej kategorii

 

III RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I NORM ETYCZNYCH

wzorowy – uczeń prezentuje wysoką kulturę osobistą, nie używa wulgarnych słów wobec dorosłych i rówieśników, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie żuje gumy podczas lekcji, zabiera głos tylko wskazany, nie chodzi po klasie, szybko reaguje na uwagi nauczyciela, nie zakłóca porządku w czasie trwania lekcji i w czasie przerw, nie opuszcza terenu szkoły podczas trwania zajęć, nosi stosowny ubiór, nie stosuje makijażu na zajęcia szkolne oraz ma odpowiednią fryzurę do swojego wieku, nie ma żadnej uwagi w tej kategorii, nie ma żadnych uwag dotyczących jego zachowania poza szkołą

bardzo dobry – dopuszcza się 2 uwagi dotyczące drobnego incydentu

dobry – posiada 4 uwagi

poprawny – posiada 6 uwag

nieodpowiedni – posiada powyżej 8 uwag

 

IV POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ

wzorowy – postawa ucznia wobec nałogów i uzależnień jest bez zastrzeżeń, uczeń potrafi uzasadnić swoją postawę,

nieodpowiednie – stwierdzono, że uczeń ma przynajmniej jedna uwagę dotycząca palenia papierosów, był pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

V REAKCJA NA PRZEJAWY PRZEMOCY I INNE ZAGROZENIA

wzorowy – uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia i przejawy przemocy, nigdy nie brał udziału w zadnej bójce i pobiciu, nie stosuje wyzwisk pod adresem kolegów i nauczycieli, jest tolerancyjny wobec wyglądu zewnętrznego swoich rówieśników, nie był zamieszany w żadną kradzież i wymuszenia

bardzo dobry – posiada 1 uwagę dotyczącą tej kategorii

dobry – posiada 2 uwagi dotyczące tej kategorii

poprawny – posiada 3 uwagi dotyczące tej kategorii

nieodpowiedni – posiada powyżej 3 uwag

 

VI DBAŁOŚĆ O MIENIE SZKOŁY, ŁAD I PORZĄDEK

wzorowy– szanuje pracę innych, nie niszczy ławek, krzeseł, nie maluje po ścianach, dba o porządek na stanowiskach pracy, nie wybija szyb, sprząta po sobie na terenie całej szkoły, bezwzględnie dba o ład i wygląd swojej klasy, nie niszczy przedmiotów kolegów i nauczycieli, nie posiada żadnej uwagi dotyczącej jego stosunku do ładu i porządku

bardzo dobry – dopuszcza się 1 uwagę dotycząca tej kategorii

dobry – dopuszcza się 2 uwagi dotyczące tej kategorii

dostateczny - dopuszcza się uwagi dotyczące tej kategorii

nieodpowiedni – posiada powyżej 3 uwag

Uwaga – jeśli uczeń naprawi zniszczony sprzęt to następuje dopisanie oceny wzorowej cząstkowej przez wychowawcę

 

1. Proponowany sposób zastosowania kryterium oceniania zachowania uczniów:

 

KARTA OCENY Z ZACHOWANIA

Za I semestr roku szkolnego .............................................

Klasa ...................................

Wychowawca ....................................................................

KRYTERIA I LICZBA PUNKTÓW

Lp.

Imię

 i nazwisko

I

II

III

IV

V

VI

Razem

średnia

Ocena

1.

XV

3,2

3,4

3,

2

3

3,5

3+2+3+4

+3+2+3+3+5

=28

28:9=3

poprawne

2

QW

5,6

4,5

5

6,6

4,6

5,5,6

5+6+4+5+5

+6+6+4+6+5

+5+6=63

63:12=5

 

bardzo dobry

 

Proponowana ocena z zachowania może ulec zmianie. Może być o jeden stopień niższa jeżeli w tym czasie uczeń nagminnie łamie regulamin uczniowski.

Ponadto ustala się, że nagana dyrektora szkoły powoduje obniżenie oceny zachowania o jeden stopień.

2. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada Pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązywać wychowawcę do ponownego wystawienia oceny z zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

 

§ 34.

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA

 

1. O warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania informuje uczniów wychowawca we wrześniu, na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy oraz rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

2. Przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania uczeń i jego rodzice są informowani na dwa tygodnie przed konferencja klasyfikacyjną. Informację podaje wychowawca:

a/ uczniom ustnie,

b/ rodzicom na piśmie, za potwierdzeniem otrzymania informacji,

c/ w szczególnych przypadkach wychowawca informuje rodziców o przewidywanej ocenie listownie za potwierdzeniem odbioru.

3. Proponowana ocena zachowania nie jest oceną wiążącą tzn. może w okresie do ustalenia  ostatecznej oceny śródrocznej i rocznej (na 3 dni do posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej) ulec obniżeniu jak i podwyższeniu zgodnie z przyjętym systemem oceniania zachowania.

Proponowana ocena zachowania może być o jeden stopień niższa jeżeli w tym czasie uczeń nagminnie łamie punkty regulaminu i zasady oceniania zachowania. Nagana dyrektora szkoły powoduje obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień.

4. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna i roczna ocena zachowania:

a. Uczeń lub jego rodzice w terminie 2 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 2 składają umotywowany wniosek do wychowawcy klasy o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

b. Wychowawca w ciągu 2 dni pisemnie określa warunki konieczne do spełniania przez ucznia w okresie do ustalenia ostatecznej oceny zachowania tj. na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Pod uwagę bierze się wówczas:

 • Ustną opinię samorządu klasowego,
 • Ustną opinie wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie,
 • Opinię pedagoga szkolnego.

Uczniowie, którzy w rażący sposób naruszają zapisy statutowe i WSO mogą otrzymać wyższa niż przewidywana ocenę z zachowania po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej opinii rady pedagogicznej i samorządu szkolnego. Za rażące uchybienia przeciw w/w dokumentom uważa się:

 • Fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen),
 • Celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego i prywatnego,
 • Wszczynanie bójek, awantur, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi,
 • Palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających
 • Posiadanie, handel i używanie środków odurzających,
 • Znieważanie innych uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły i innych osób,
 • Znieważanie innych uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły i innych osób,
 • Częste nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych ( powyżej 12 pojedynczych godzin, bądź powyżej 4 pełnych dni).

c. o ustalonych warunkach wychowawca informuje ucznia i jego rodziców oraz sporządza notatkę, która zawiera:

 • termin przeprowadzenia rozmowy z samorządem szkolenia i nauczycielami oraz pedagogiem,
 • uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania,
 • ustaloną ocenę ostateczną,
 • podpis wychowawcy, danego ucznia i jego rodzica.

5. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana śródroczna lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jeśli wypełni wszystkie warunki określone pisemnie przez wychowawcę.

6. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych przez wychowawcę powoduje ustalenie oceny śródrocznej i rocznej zachowania takiej jak przewidywana.

 

§ 35.

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się kontrolną pisemna pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemna formę pracy kontrolnej (przewidzianej najdłużej na 15 min.) z zakresu trzech ostatnich lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania oceny.

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania w czasie sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia oceny niedostatecznej.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie 2 tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu pisemnego nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu według poniższych zasad:
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

b) rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu,

c) na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje odpłatna kserokopie sprawdzianu i udostępnia ja, rodzicom na stałe odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych
a) prace klasowe SA obowiązkowe  dla wszystkich uczniów,

b) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien uczynić to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania prac pisemnych przez pozostałych uczniów. Nauczyciel – na wniosek ucznia – ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie wyżej wymienionego sprawdzianu.

c) poprawa prac klasowych przez ucznia jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ja tylko raz,

d) poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia,

e) każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas oceny klasyfikacyjnej,

 f) sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów,

 g) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidziana za poszczególne umiejętności, wiedze, zadania, czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzone.

 h) na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

6. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących:

% z maksymalnej liczby punktów

Ocena

Skrót

100 i więcej

celujący

6 (cel.)

99 – 93%

bardzo dobry

5 (bdb.)

92 – 72%

dobry

4 (db.)

71 – 52%

dostateczny

3 (dst.)

51 – 33%

dopuszczający

2 (dop.)

32 – 0%

niedostateczny

1 (ndst.)

 

TRYB OCENIANIA ŚRÓDROCZNEGO/ROCZNEGO

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali o której mowa w § 29 ust. 4 oraz w § 31 ust. 2.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, zgodnie z § 29 ust. 4 i § 31 ust.3.

6. Na dwa tygodnie przed (semestralnym) rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

 

§ 36.

 

1. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację nauczyciel ma prawo dokonać zmiany oceny przewidywanej.

2. Warunki podwyższenia przewidywanej oceny.

O podwyższenie  przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie którzy:

 • w sposób ciągły w wyniku choroby nie chodzili do szkoły przez co najmniej 30 dni nauki,
 • spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu,
 • posiadają cząstkowe oceny, które uniemożliwiają wystawienie jednoznacznej oceny.

2.1. Tryb:

 • rodzice/prawni opiekunowie w ciągu dwóch dni od podania przez uczącego nauczyciela przewidywanej oceny składają pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela danego przedmiotu, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel uczący przeprowadza dodatkowy sprawdzian wiadomości obejmujący okres danego roku szkolnego lub półrocza.

3. Warunki obniżania przewidywanej oceny semestralnej i końcoworocznej.

Obniżenie przewidzianej oceny semestralnej i końcoworocznej następuje gdy:

 • uczeń w sposób ciągły przestaje uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
 • jeżeli jego zasób wiadomości i umiejętności pogorszy się w wyniku czego otrzyma oceny, które spowodują obniżenie oceny przewidywanej,
 • ignoruje obowiązki szkolne.

3.1 Tryb:

 • jeżeli zaistnieje przynajmniej jeden!! z powyższych warunków ocena ulega obniżeniu o stopień.

 

§ 37.

 

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 38.

 

1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, ustala się w stopniach według następującej skali:

            a) stopień celujący                             - 6

            b) stopień bardzo dobry                      - 5

            c) stopień dobry                                 - 4

            d) stopień dostateczny                       - 3

            e) stopień dopuszczający                   - 2

            f) stopień niedostateczny                    - 1

2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 39.

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.

 

TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 

§ 40.

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany, z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na  egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

 b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tejże szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład komisji,

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 41.

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 40.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 i § 42.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 40.

 

§ 42.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczna (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjna zachowania w drodze przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

            g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 40 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

            1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                        a) skład komisji,

                        b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,

                        c) zadania (pytania) sprawdzające,

                        d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

            2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

                        a) skład komisji,

                        b) termin posiedzenia komisji,

                        c) wynik głosowania,

                        d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, w wyznaczonym terminie przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

 

§ 43.

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 42 ust.9.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują na koniec roku szkolnego świadectwo promocyjne z oceną opisową, po ukończeniu drugiego etapu edukacyjnego świadectwo ukończenia szkoły.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjna. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę semestr) z zastrzeżeniem § 42 ust. 9.

 

§ 44.

 

TRYB I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMNU POPRAWKOWEGO

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2) W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

            1) skład komisji;

            2) termin egzaminu poprawkowego;

            3) pytania egzaminacyjne;

            4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo – wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane  będą w klasie programowo wyższej.

 

§ 45.

 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZYCH OCEN SEMESTRALNYCH/ROCZNYCH NIŻ OCENY KLASYFIKACYJNE

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania nastąpiło naruszanie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa,a w szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania ocen odwołać się od wystawionej oceny.

2. Odwołanie w formie pisemnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) może wnieść do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

3. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się powinna być wystawiona.

4. W przypadku wpłynięcia zażalenia dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 3 dni roboczych.

5. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną istotne uchybienia w prawie wystawienia oceny dyrektor zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, a w przypadku oceny z zachowania zwraca się do wychowawcy klasy o zmianę oceny z zachowania.

6. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się.

7. Decyzja dyrektora jest ostateczna, treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.

 

§ 46.

 

1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji o jego przeprowadzeniu.

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się zgodnie z procedurą § 40.

 

§ 47.

 

Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie uczestniczą w zebraniach nie kontaktują się  z wychowawcami, nauczycielami prowadzącymi zajęcia nie mogą w żadnym wypadku w tym kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka.

 

§ 48.

 

Nagrody stosowane wobec uczniów.

1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.

2. Ucznia nagradza się za rzetelną naukę, pracę twórczą, postawę, osiągnięcia, działalność i odwagę społeczną, za frekwencję.

3. Nagrody i wyróżnienia udzielane są w formie:

            1) pochwały wychowawcy,

            2) pochwały dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, wobec rodziców,

            3) listu pochwalnego do rodziców,

            4) nagrody rzeczowej,

            5) dyplomu uznania,

            6) umieszczenia na gazetce „najlepsi uczniowie”,

            7) wpisu na świadectwie osiągnięć w konkursach i zawodach (I i II miejsce w powiecie, I-IV miejsce w województwie, udział w makroregionie i na szczeblu centralnym).

 

§ 49.

 

Kary stosowane wobec uczniów.

1. Uczeń może być karany.

2. Karę otrzymuje za nieprzestrzeganie regulaminu i statutu szkoły.

3. Kara może być udzielona w formie:

1) upomnienia lub nagany wychowawcy klasy,

2) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły,

3) odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,

4) prac porządkowych na rzecz szkoły,

5) przeniesienia do innej szkoły za zgodą rodziców.

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia

  w przypadku:

1) udziału ucznia w gangach przestępczych, udziału w wymuszeniach, rozbojach itp.,

2) używania narkotyków lub alkoholu,

3) rażącego naruszenia statutu szkoły i innych regulaminów w tym bardzo niskiej frekwencji i bardzo słabych wyników w nauce.

5. Kara, może być zawieszona przez udzielającego na pisemną  prośbę zainteresowanego złożoną do wychowawcy klasy lub dyrektora oraz po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, samorządu uczniowskiego, innych organizacji szkolnych w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia.

6. Uczeń może odwołać się do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem do organu nadzorującego w sprawie nałożenia kary.

7. Dyrektor szkoły lub organ nadzorujący szkołę przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.

8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców uczniów lub (prawnych opiekunów) o wymierzonej karze lub udzielonej nagrodzie.

 

§ 50.

 

Postanowienia końcowe.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Obsługę finansowo-ekonomiczną szkoły prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Sędziszowie Młp.

5.Pracowników Zespołu zatrudnia Burmistrz Gminy Sędziszów Młp.

6. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za stronę formalno-prawną.

7. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.

8. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

9. Spory między pracownikami szkoły, nie rozstrzygnięte statutem, rozstrzyga się zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy oraz ustawą Karta Nauczyciela.

10. W sprawach nie objętych statutem mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                                                                 mgr  Maria Ochał.

 

 

STATUT SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH

 

 

Zagorzyce, czerwiec 2007.

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH

I. Postanowienia ogólne.

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

Plan dyżurów układa Rada Pedagogiczna podczas opiniowania planu lekcji.

 1. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
 2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
 3. Harmonogram dyżurów umieszczony jest na planie lekcji.
 4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty. Jednocześnie dyżuruje 2 nauczycieli. Pierwszy na parterze, drugi na piętrze.
 5. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują: pierwszy na placu rekreacyjnym przed budynkiem szkolnym, drugi na parterze.
 6. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
 7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 745, kończy po zakończeniu 5 przerwy o godz. 1235.
 8. Przed siódmą i po siódmej lekcji dyżurują nauczyciele, którzy mają zajęcia na 7 lekcji i sprawują opiekę nad uczniami klasy, w której maja zajęcia.
 9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 10. Za nieobecnego nauczyciela – dyżur na kolejnych przerwach przyjmują nauczyciele kolejno wg. harmonogramu.

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego.

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

 1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach, balustradach itp.
 2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:
 • zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w łącznikach i sanitariatach oraz zakamarkach;
 • nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom).
 1.  Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
 2. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
 3. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
 4. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
 6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
 7. Nauczyciel współpracuje z dyżurnymi klasowymi i ocenia ich pomoc w wypełnianiu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

 

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH.

 

§ 1

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 2

 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły (bez względu na rodzaj zatrudnienia).

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

§ 3

 

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego (sierpień ), na końcu każdego semestru tj. w styczniu i w czerwcu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu każdego semestru w celu podsumowania pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady szkoły organu prowadzącego szkolę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3. Przewodniczący rady prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, powiadamia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania na tydzień przed posiedzeniem rady wydając zarządzenie umieszczone w księdze zarządzeń.

4. Dyrektor szkoły na zebraniach podsumowujących pracę przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 4

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po    zaopiniowaniu przez radę szkoły

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności

1) organizację szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2) projekt planu finansowego szkoły

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa .

O wstrzymaniu wykonania uchwały w terminie 3 dni zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny .Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z nadzorem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z prawem .Rozstrzygnięcie  organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 5

 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

2. Planuje i organizuje pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą

3. Analizuje okresowo i rocznie oraz ocenia stan nauczania wychowania i opieki oraz organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły

4. Kształtuje postawy obywatelskie etyczne i zawodowe członków zgodnie z konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

5. Organizuje wewnętrzne samokształcenie i upowszechnia nowatorstwo pedagogiczne

6. Współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów.

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

8. W przypadku określonym w ustępie 7, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku .

 

§ 6

 

1. Przewodniczący Rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

   1) realizacji uchwał rady

   2) tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły

   3) oddziaływania na postawę nauczyciela , pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

§ 7

 

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w formie głosowania przez podniesienie ręki.

2. Zebrania rad pedagogicznych są protokołowane w księdze protokołów.

3. Obecność członków rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. W przypadku ważnej przyczyny losowej członek rady usprawiedliwia swą nieobecność u przewodniczącego.

4. Uczestników zebrań obowiązuje tajemnica posiedzeń.

5. Rada pedagogiczna dopuszcza do udziału w swoich posiedzeniach Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w przypadku gdy ich opinia może korzystnie wpłynąć na pracę rady.

 

Zagorzyce Dolne, 2000r.

 

REGULAMIN NAGRÓD DYREKTORA SZKOŁY DLA NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH.

 

Zagorzyce, sierpień 2006.

 

§ 1.

 

1.Podstawa prawna:

a)      Karta Nauczyciela-art.47 ust.1 oraz 49 ust.1 pkt.1 (Dz.U.z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn. zmianami ).

b) Uchwała Nr XXVI/258/05 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 listopada 2005 r.

 

§ 2.

 

1.W budżecie organu prowadzącego tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1%  planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

1)      30% przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2)      70% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2.Środki na nagrody organu prowadzącego planowane są w rocznym planie finansowym gminy,

  a środki na nagrody dyrektora w rocznym planie finansowym szkoły.

 

§ 3.

 

1.Niezależnie od nagrody dyrektora szkoły , nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrodę organu prowadzącego, kuratora oświaty, ministra oświaty.

2.Wysokość nagrody dyrektora wynosi 750,00zł.

3.Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi 1500,00 zł.

 

§ 4.

 

1.Nagrody, o których mowa w § 3, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

 

§ 5.

 

1.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

2.Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

3.Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi , który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej z ostatnich 5 lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego z okresu ostatniego roku oraz spełnia co najmniej 14 kryteriów, o których mowa w ust.4.

 

4.Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody nauczycielom:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez OKE,

b)      podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia okręgowych lub III stopnia centralnych, ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądaxch i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d)     posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e)      przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f)       prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g)      organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h)      prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i)        osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

j)        posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

k)      posiada osiągnięcia w zakresie pracy pozalekcyjnej,

2)      w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły , rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.

3)      w zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na:

a)      udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)      udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c)      promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach,

4)      w zakresie działalności statutowej:

a)      troszczy się o mienie szkoły polepszanie bazy dydaktycznej,

b)      angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c)      zdobywa środki finansowe dla szkoły,

d)     prawidłowo realizuje budżet szkoły,

e)      dobrze współpracuje z samorządem gminy oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

f)       pozyskuje opiekunów i sojuszników szkoły,

g)      prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

h)      prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i)        wzorowo kieruje szkołą,

j)        prawidłowo organizuje pomoc psychologiczną.

 

§ 6.

 

1.Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły z własnej

  inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej w obu przypadkach wymagana jest

  opinia rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych.

2.Propozycję kandydatów do nagrody dyrektora szkoły przedstawia dyrektor na

  czerwcowym posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym pracę szkoły za

  dany rok szkolny.

 

§ 7.

 

1.Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 8.

 

1.Pracownicy administracji i obsługi otrzymują nagrodę dyrektora, gdy:

a) z pełnym zaangażowaniem, sumiennie wykonują powierzone obowiązki,

b) wykazują inicjatywę w rozwiązywaniu problemów powstałych w czasie wykonywania obowiązków,

c) dbają o mienie szkoły,

d) współpracują z dyrektorem szkoły i nauczycielami w realizacji niektórych zadań opiekuńczo wychowawczych,

e) przestrzegają dyscypliny pracy oraz zasad bhp i ppoż.

 

§ 9.

 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej tj. 30 sierpnia  2006 r.

 

Uchwała Nr 11/10

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. Nr 67 z 1996r. poz.329 z późn. zmianami, Rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U.Nr 61 poz.5272 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych stanowiący załącznik Nr 1.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                               mgr   Maria Ochał

 

Aneks Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wprowadza się następujące zmiany do Statutu:

 

W § 32 punkt 3 dodaje się:

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W punkcie 4 dodaje się:

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

W §38 otrzymuje brzmienie:

1.Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2.Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień celujący                                       6

b) stopień bardzo dobry                                5

c) stopień dobry                                           4

d) stopień dostateczny                                 3

e) stopień dopuszczający                             2

f) stopień niedostateczny                              1.

 

3.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

W § 40 dodaje się punkt 15, który brzmi:

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

W § 42 dodaje się punkt 11, który brzmi:

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

W § 43 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Dodaje się punkt 7, który brzmi:

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

Dodaje się punkt 8, który brzmi:

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

W § 44 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Aneks  nr 1/15

do Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

 

W paragrafie 22 dodaje się punkt o następującym brzmieniu:

l. Zabrania się uczniom na terenie szkoły używania telefonów komórkowych i wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Wprowadzono Uchwalą Nr 4/15 Rady Pedagogicznej Szkoły w Zagorzycach Dolnych z dnia 05 marca 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

 

Aneks nr 2/15

do Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r.,poz.357).

 

§2 ust. 2 nadaje się nową treść:

Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich.

W §3 ust. 1 dodaje się nowy przepis:

12) Szkoła zapewnia w szczególności możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

W § 4 ust. 1dodaje się nowy przepis:

1.15. Dyrektor szkoły pełni funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

1.16. Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

W §4 Rada Pedagogiczna w pkt 6 dodaje się przepis 6.7 w brzmieniu:

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

W §5 ust. 2 nadaje się nową treść:

2a.Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 25.W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział jeżeli liczba uczniów jest większa niż 25.

2b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt 2a zwiększając liczbę uczniów ponad 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

2c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

2d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi 26 lub 27 zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

2e.Oddział w którym liczba uczniów wynosi 26 lub 27 może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W §6 ust. 1 dodaje się:

Na zajęciach z zajęć komputerowych , liczba uczniów nie może być większa od liczby komputerów.

W §7 nadaje się nową treść:

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

1a.Formami działalności dydaktyczno wychowawczej szkoły jest także nauka religii oraz wiedza o życiu seksualnym człowieka, organizowane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ustępie 1 i 1a zajęcia edukacyjne.

3.Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 2 i 3 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

W §8 ust.1 dodaje się;

…i świetlicę.

W §13 ust.1 dodaje się:

Świetlicę szkolną,

Plac rekreacyjny.

W §13 dodaje się ust.7:

1.Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczona dla uczniów klas I-III

2.Korzystanie z opieki świetlicy jest bezpłatne.

3.Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy szkolnej ujmuje się w planie budżetowym szkoły.

4.Szczegółową organizację świetlicy szkolnej oraz zadania nauczyciela świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej.

W §14 dodaje się ust.11 pkt.1

W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuńczych posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Pkt.2.

Nauczyciela, o którym mowa w pkt.1. zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy w tym, że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt.1 nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w Karcie Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

Pkt.3

Nauczycielom, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz za każdą godzinę tych zajęć przysługuje wynagrodzenie.

Pkt.4.

Zajęcia o których mowa w pkt.1 są przydzielane za zgodą nauczyciela.

Pkt.5.

Zajęcia o których mowa w pkt.1 nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Pkt.6.

Wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w pkt. 1 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

4.Szczegółową organizację świetlicy szkolnej oraz zadania nauczyciela świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej.

W §16 dodaje się w punkcie 5 nowy przepis:

5.Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się żadnych opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

W §19 dodaje się ustęp 20:

1)W przypadku przechodzenia ucznia  do innej szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły do której uczeń przechodzi.

2)Uczeń przechodzący do innej szkoły lub przychodzący z innej szkoły jest przyjmowany do odpowiedniej klasy i na odpowiedni semestr po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole do której uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły do której uczęszczał.

W §26 przyjmuje nową treść:

1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel wpisując ocenę do dziennika równocześnie wpisuje ocenę do zeszytu przedmiotowego uzasadniając ustnie.

2.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę za ustną odpowiedź wymieniając wymagania, które uczeń spełnia lub nie spełnia.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę za pracę pisemną punktując wykonanie poszczególnych zadań, podliczając uzyskane punkty i podając stosunek uzyskanych punktów do ilości możliwych do uzyskania.

3.Sprawdzone i ocenione prace ucznia są przechowywane przez nauczycieli i udostępnione do wglądu uczniom w terminie tygodniowym, zaś rodzicom w terminie 14 dniowym i podczas wywiadówek szkolnych.

4.W klasach I-III:

1)oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii są ustalane zgodnie z kryterium stopniowym w skali 1-6 tj.: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.

2)Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i zachowania są ocenami opisowymi.

3)W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

4)Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

5)O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6)O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając postanowienia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

W §42 ust.1,2,4,6,7 i 10 skreśla się: „ semestralna”.

W §42 ust.1 nadaje się nowe brzmienie:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W §42 ust.3 dodaje się ust.3a i nadaje treść:

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

W §44 dodaje się ust.7:

Jeżeli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych ocen końcowych), to otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego a nie zaświadczenie  wraz ze świadectwem o nie ukończeniu szkoły.

 

Wprowadzono Uchwałą Nr 12/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

w Zagorzycach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2015 roku

                                                           Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

                                                                       mgr Maria Ochał

 

Aneks Nr 1/2016

do Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r.,poz.357)

oraz rozporządzeniami MEN.

 

§ 2 ust.2 nadaje się nową treść:

Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową  o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich

 i oddziałem przedszkolnym dla dzieci pięcio i czteroletnich.

 

§14 ust.1 nadaje się nową treść:

W szkole zatrudnia się nauczycieli, asystentów nauczycieli, pomoc nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

Dodaje się §14 ust.18  o następującej treści:

W szkole i oddziale przedszkolnym,  jeżeli kształceniem specjalnym objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo:

1)    nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów,

2)    w przypadku klas I-III zatrudnia się asystenta nauczyciela, lub

3)    pomoc nauczyciela.

 

Dodaje się §14 ust.19  o następującej treści:

1)    Obowiązki asystenta nauczyciela (asystent nie posiada statusu nauczyciela), wspiera nauczyciela w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie ma  obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

 1. Realizowaniu programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. Respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom rodzinny;
 3. Rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 4. Kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 5. Poszanowaniu godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 6. Wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 7. Dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
 8. Sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Dodaje się §14 ust.20.  o treści:

Obowiązki pomocy nauczyciela:

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane  przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia  a mianowicie:

a)             pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b)             organizowania żywienia poprzez  ustawianie talerzy, łyżek itd.  roznoszenia posiłków, odnoszenie naczyń,

c)             spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,

d)             uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,

e)             rozkładanie materiałów do zajęć,

f)              sprzątanie z dziećmi po skończonych zajęciach,

g)             dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, rozwiązywanie konfliktów zaistniałych wśród dzieci,

h)             dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia ,

i)              wieszanie prac plastycznych, pomoc w dekorowaniu sali.

 

 

Zmiany przedstawiono na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 24 sierpnia 2016 roku i wprowadzono Uchwałą Nr 11/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych  z dnia  24 sierpnia 2016 roku.

 

                                                         Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

                                                                  mgr Maria Ochał