Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP DEKLARACJI

Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.spzagorzyce.edl.pl/

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, ani transkrypcji dla osób niewidomych lub słabowidzących. Strona zawiera skany oraz dokumenty pdf, znajdują się na niej także linki do stron zawierających treści o charakterze edukacyjnym. Informacje zamieszczone są w formie czytelnej i zrozumiałej dla odbiorcy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODAOCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKOTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa POŁEĆ;  sp_zagorzyce_dolne@poczta.fm
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 745 25 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFROMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:  https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi 2 wejścia – do jednego, od strony parkingu można dostać się przystosowanym do wózków inwalidzkich chodnikiem bez barier. Wejście to umożliwia dostanie się na parter do części A, gdzie znajduje się sala gimnastyczna i do części B budynku szkoły gdzie są sale lekcyjne oraz stołówka szkolna. Drzwi otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózku, nie posiadają progów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek (cz. B) składa się z kondygnacji i nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczenia w alfabecie Braille’a. Osoby mające problem z poruszaniem się, mogą załatwić samodzielnie swoje sprawy w sekretariacie szkoły czy gabinecie dyrektora, które znajdują się na parterze, w starej części budynku przy wejściu (strona południowa).W nowej części budynku na parterze, w korytarzu przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Parking, znajdujący się na terenie placówki od strony zachodniej budynku, posiada wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

APLIKACJE MOBILNE

Brak