Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego


Szkolny Klub Młodego Europejczyka
został utworzony w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, na czas nieokreślony. W inicjatywy organizacji mogą się angażować wszyscy uczniowie, zainteresowani edukacją europejską, ale działania klubu są przede wszystkim ukierunkowane na uczniów kl.5, 6, 7, 8. Opiekunkami klubu są: nauczycielka języka angielskiego – pani Viktoryja Malakhova i nauczycielka języka polskiego Jolanta Kłósek.Działalność SKME polega na realizacji takich przedsięwzięć jak:


• Spotkania członków i zarządu klubu (na bieżąco, w ramach potrzeb).
• Propagowanie Dnia Języków (wrzesień ).
• Przygotowanie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.
• Zorganizowanie Dni Europejczyka w starszych klasach(maj ).
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.
• Przygotowywanie gazetek tematycznych.
• Redagowanie kroniki – albumu.
• Poznawanie przysłów i piosenek obcojęzycznych.
• Próba nawiązania współpracy z innymi klubami europejskimi w szkołach podstawowych.
• Propagowanie literatury dotyczącej krajów europejskich.
• Przygotowanie projektów edukacyjnych propagujących wiedzę o państwach Unii Europejskiej.
• Zachęcaniu do poznawania innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka;
• Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury miejscowości, regionu, kraju;
• Szerzenie wiedzy na temat powiązań Polski z państwami europejskimi i roli, jaką nasz kraj może odegrać w procesach zachodzących na kontynencie; 


26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje.