Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


I. Wstęp

l. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoly.

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. Władze Samorządu

l. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele Samorządów klasowych.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

Ad 1. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich klas, po trzy osobyz każdej klasy.

Kompetencje Rady:

1) uchwalanie Regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;

2) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU;

3) powoływanie Zarządu W drodze wyborów tajnych i bezpośrednich, i jego odwolywanie;

4) wybór Komisji Wyborczej;

5) wybór Komisji Rewizyjnej;

6) wybór opiekuna SU;

7) przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu;

8) powoływanie spośród członków  rady sekcji oraz mianowanie ich przewodniczących.

  • Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, nie później niż 10 dni po wyborach, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
  • W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz opiekuna SU.
  • Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebranie zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.
  • Rada sporządza protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

Ad 2. Zarząd:

1) kieruje bieżącą pracą SU;

2) składa się z 8 uczniów: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz kronikarza;

3) powoływany jest w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.

Kompetencje Zarządu:

1) kierowanie bieżącą pracą SU;

2) reprezentowanie SU;

3) przedstawianie Radzie półrocznych sprawozdań;

4) powoływanie sekcji ora mianowanie ich przewodniczących;

5) prowadzenie dokumentacji SU;

6) prowadzenie gospodarki finansowej;

7) opracowania projektu budżetu.

  • Na własne życzenie W zebraniach może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz opiekun SU.
  • Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
  • Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu i podaje do wiadomości Rady.
  • Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę SU.
  •  Dokumentacje finansową podpisuje skarbnik i przewodniczący.
  • Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący i sekretarz Zarządu lub dwaj inni członkowie upoważnieni przez Zarząd.

Ad 3. Komisja Rewizyjna:

1) jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej;

2) w składa Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę;

3) kontroluje pracę Zarządu i przynajmniej raz na pół roku przedstawia sprawozdanie Radzie;

4) prowadzi protokoły ze swoich posiedzeń.

Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.

Władze Samorządu są zobowiązani do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem

w Samorządzie. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów.

a także - na życzenie uczniów - do reprezentowania ich wobec dyrekcji.

 

III. Kadencja władz, wybory

1. Kadencja wszystkich władz SU trwa jeden rok szkolny.

2. Członkami władz SU mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem SU.

3. Wybory do władz SU oraz wybory opiekuna odbywają się tajnie, nie określa się liczby kandydatów.

4. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.

5. Wybory do Rady SU odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno:

a) aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć 2/3 klasy;

b) kandydaci muszą być przedstawieni uczniom klasy na tydzień przed wyborami;

c) W razie vacatu w zainteresowanej klasie odbywają się wybory zupełniające.

6. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w październiku:

a) aby wybory były wazne, musi w nich uczestniczyć, połowa członków Rady;

b) kandydatów do Komisji Rewizyjnej członkowie Rady zgłaszają na tydzień przed wyborami;

c) na pierwszym zebraniu po wyborach Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.

7. Wybory przewodniczącego SU odbywają się w trzecim tygodniu października:

a) nie później niż w pierwszym tygodniu października Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów

b) w ciągu 10 dni od w/w terminu uczniowie mogą zgłaszać kandydatów na przewodniczącego SU wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę;

c) kandydaci mają dwa tygodnie na przeprowadzenie kampanii wyborczej czyli przedstawienie społeczności szkolnej swojego programu; 

d) wybory są tajne; wygrywa ekipa, która uzyskała największą liczbę głosów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

a) wybierany jest przez Radę SU w pierwszym tygodniu po jej konstytuowaniu się;

b) pełni funkcję doradczą;

c) ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu;

d) kandydatów na funkcję opiekuna SU zgłaszają uczniowie szkoły.

Komisje i sekcje:

a) do realizacji zadań Rada SU może powoływać Komisje, natomiast Zarząd-sekcje;

b) komisje lub sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny;

c) komisje są powoływane spośród członków Rady; członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

Postanowienia końcowe:

a) wszystkie decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności powyżej połowy członków Rady;

b) każda klasa ma egzemplarz Regulaminu, który powinien być przeanalizowany i przedyskutowany;

c) Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły;

d) wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu lub 5 członków Rady SU;

e) z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów, umieszczając je w gablocie SU;

f) zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.