Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH.

§1

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§2

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły (bez względu na rodzaj zatrudnienia).

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

§3

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego (sierpień), na końcu każdego semestru tj. w styczniu i w czerwcu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu każdego semestru w celu podsumowania pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady szkoły organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3. Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, powiadamia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania na tydzień przed posiedzeniem Rady wydając zarządzenie umieszczone w księdze zarządzeń.

4. Dyrektor szkoły na zebraniach podsumowujących pracę przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§4

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez radę szkoły

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły

2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności

1) organizację szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2) projekt planu finansowego szkoły

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwal niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały w terminie 3 dni zawiadamia organ prowadzący szkoły oraz organ sprawujący  nadzór pedagogiczny.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z  nadzorem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§5

1. Rada pedagogiczna przegotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

2. Planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

3. Analizuje okresowo i rocznie oraz ocenia stan nauczania wychowania i opieki oraz organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły

4. Kształtuje postawy obywatelskie etyczne i zawodowe członków zgodnie z Konstancją RP i powszechną Deklaracją Praw Człowieka

5. Organizuje wewnętrzne samokształcenie i upowszechnia nowatorstwo pedagogiczne

6. Współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów.

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

8. W przypadku określonym w ustępie 7, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku .

§6

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) realizacji uchwał rady

2) tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły

3) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§7

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w formie głosowania przez podniesienie ręki.

2. Zebrania Rad Pedagogicznych są protokołowane w książce protokołów.

3. Obecność członków rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. W przypadku ważnej przyczyny losowej członek rady usprawiedliwia swą nieobecność u przewodniczącego.

4. Uczestników zebrań obowiązuje tajemnica posiedzeń.

5. Rada Pedagogiczna dopuszcza do udziału  w swoich posiedzeniach Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w przypadku gdy ich opinia może korzystnie wpłynąć na pracę rady.