Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH


§1


Postanowienia ogólne


1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami nadzorującymi szkołę oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań.

2. W skład Rady Rodziców' wschodzi po jednym przedstawicielu rodziców uczniów z każdej klasy i oddziału przedszkolnego.

§2

Cele i zadania Rady Rodziców


1. Celem współpracy o której mowa w §1 jest:

a) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi.

b) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku

c) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców

d) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

e) nakłanianie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy szkole;

f) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

2. Zadania Rady Rodziców:

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;

b) pomoc w doskonaleniu i organizacji warunków pracy szkoły;

c) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy w zakresie udzielania wszelakiej pomocy szkole;

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom działającym w szkole;

f) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;

g) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły;

h) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą;

 

§3

Skład i struktura organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania

 

 1.  Wypełniając zapisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572), a zwłaszcza jej art. 53. - każdorocznie Przewodniczący Rady Rodziców bądź jego Zastępca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wyznacza termin pierwszego zebrania rodziców. Jednocześnie ustalają w jakim najodleglejszym terminie winien być przedstawiony Dyrekcji Szkoły wybór Rady Oddziałowej oraz Oddziałowego poszczególnych klas. O terminie pierwszego wyborczego zebrania Rodziców oraz podjętych ustaleniach Przewodniczący informuje niezwłocznie wszystkich członków Rady Rodziców.
 2.  Podczas pierwszego zorganizowanego we wrześniu każdego roku zebrania rodziców Oddziałowy w porozumieniu z Wychowawcą klasy przeprowadzają wybory Rady Oddziałowej oraz Oddziałowego na nowy rok szkolny.
 3.  Rada Oddziałowa inaczej zwana zwyczajowo „Trójka Klasowa” w składzie co najmniej trzech osób z każdej klasy, oraz Oddziałowy wybierani są zgodnie z ww. ustawą - w wyborach tajnych. Dopuszcza się, aby Oddziałowy wywodził się z Rady Oddziałowej.
 4.  W przeprowadzanych wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, a w przypadku gdy w oddziale (klasie) znajduje się dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny wówczas dopuszcza się, aby rodzic miał możliwość reprezentowania każdego dziecka po jednym głosie.
 5.  W przypadku klasy przedszkolnej-zerowej wybory winien przeprowadzić Wychowawca klasy.
 6.  Zebranie ogólne rodziców każdego oddziału decyduje o sposobie wyboru i liczeniu głosów na swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców - Oddziałowego oraz o sposobie wyboru Trójek Klasowych.
 7.  Rodzice uczniów poszczególnych oddziałów mogą dokonać wyborów Oddziałowych w inny ustalony przez siebie sposób, ale decyzje o wyborze Oddziałowego przekazać winni w terminie znaczonym przez Dyrektora Szkoły. Wyniki wyborów winny być przedstawione pisemnie do Dyrektora lub Wychowawcy wraz z protokołem zawierającym metody i wyniki wyboru. Protokół sporządzony i podpisany jest przez Oddziałowego poprzedniej kadencji. Zadaniem Oddziałowego jest zachowanie wszelkich dokumentów wyborczych do dnia 31 października każdego roku.
 8.  Zadaniem Oddziałowego wcześniejszej kadencji jest również dbałość o to, aby przeprowadzane wybory spełniały zapisy ustawy o systemie oświaty oraz, aby wybrani przedstawiciele klasy byli rzeczywistą reprezentacją ogółu rodziców.
 9.  Oddziałowi poszczególnych klas tworzą Radę Rodziców - organ, którego zasady tworzenia, cele i zadania omówiono w §1 i 2 niniejszego regulaminu.
 10.  Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców. Zebranie plenarne jest zwoływane przez Dyrektora Szkoły raz w roku. W szczególnych wypadkach zwłaszcza, gdy dotyczyć mogą zmian składu osobowego Rady dopuszcza się zwołanie dodatkowych zebrań plenarnych, o których decydują Dyrektor Szkoły wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców.

11. W pierwszym plenarnym zebraniu winni brać udział również członkowie Rad Oddziałowych.

12. Plenarne zebranie rodziców wyraża swoje ustalenia w formie uchwał, dlatego wymagane jest:

a) obecność co najmniej 51% składu Rady Rodziców, a w przypadku podejmowania uchwał dotyczących Rad Oddziałowych - co najmniej 51% członków Rad Oddziałowych.

b) protokołowanie każdego zebrania plenarnego.

13. Podczas pierwszego plenarnego zebrania:

a) członkowie Rady Rodziców wybierają spośród siebie PREZYDIUM RADY RODZICÓW jako organ kierujący pracami Rady Rodziców

b) członkowie Rad Oddziałowych wybierają spośród siebie KOMISJĘ REWIZYJNĄ, jako organ kontrolny Radę Rodziców.

14. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika. Przewodniczącego Rady Rodziców oraz pozostałych członków Prezydium wybiera Rada Rodziców w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady winien wyrazić słowną zgodę dokonanego wyboru.

15. Komisja Rewizyjna wybierana jest z Rad Oddziałowych i składa się z 7 osób po jednej z każdego oddziału. Wskazanym, ale nie wymagalnym jest aby wśród członków Komisji Rewizyjnej znalazły się osoby pracujące w zawodach prawnika lub działów księgowości ze znajomością ustaw podatkowych i rachunkowości. Dopuszcza się, aby członkami Komisji Rewizyjnej mogli być rodzice spoza Rady Oddziałowej, zachowany jednak winien być zapis, że do Komisji wybierana jest jedna osoba z klasy-oddziału.

16. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Przewodniczący Komisji wainien wyrazić słowne potwierdzenie dokonanego wyboru.

17. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć komisje problemowe. W skład komisji wchodzą członkowie prezydium, dopuszcza się także udział innych rodziców'.

18. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, do wybrania kolejnego Prezydium Rady.

19. Dyrektor Szkoły bierze udział w plenarnych posiedzeniach Rady Rodziców.

§4

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców, Rad Oddziałowych i powołanych przez nie komisji.

 

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

3. Zakres i tryb działań Rady Rodziców dotyczące realizacji swoich zadań:

a) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego oraz innych członków Prezydium

b) zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców

c) zatwierdzenie planu i sposobu realizacji działalności finansowej Rady Rodziców

4. Zakres i tryb działania Rad Oddziałowych to przede wszystkim:

a) współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań zgodnie z planem pracy,

b) współdziałanie z pozostałymi Trójkami Klasowymi w celu realizacji zadań ogólnoszkolnych,

c) współdziałanie z Prezydium Rady Rodziców w celu ustalania i realizacji planu pracy Prezydium,

d) zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych wypadkach, a także na wniosek Wychowawcy klasy,

e) jeżeli Przewodniczący Rady Rodziców zarządzi składanie sprawozdali z działalności Rady Oddziałowej w zakresie problemów klasy oraz udziału w zebraniach organizowanych przez Prezydium,

f) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

5. Zakres i tryb działania Prezydium Rady Rodziców

a) reprezentowanie Rady Rodziców,

b) bieżące kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców pomiędzy zebraniami czyli realizacja planu pracy Rady Rodziców,

c) koordynowanie działalności rad klasowych,

d) powoływanie i nadzór nad działalnością komisji problemowych,

e) podejmowanie uchwał dotyczących działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo gospodarczych;

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na zebraniach ogólnych.

6. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:

a) czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo-gospodarczej

b) składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami pokontrolnymi przed Prezydium Rady Rodziców;

c) okresowość przeprowadzania kontroli zostaje ustalona w planie pracy Komisji.

 

§5

Podejmowanie uchwał

 

1. Niejednokrotnie na wniosek Prezydium Rady - Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Rodziców zapadają po omówieniu przez sprawozdawcę - referującego w głosowaniu jawnym - zwykłą większością głosów.

3. Posiedzenie Rady Rodziców, na których podejmowane są uchwały winny być protokołowane. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Rady Rodziców.

4. Protokoły sporządzane przez protokolanta zostają akceptowane przez z Przewodniczącego Rady lub Członków Rady przez Przewodniczącego wyznaczonych.

5. Uchwały Rady w formie pisemnej są podpisywane przez Prezydium Rady lub jednoosobowo przez Przewodniczącego Rady.

6. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły wówczas wnoszący uchybienia - Dyrektor Szkoły lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej winien w najbliższym terminie licząc od daty wykrycia niezgodności, zwrócić uwagę Przewodniczącemu Rady Rodziców. Jednocześnie Dyrektor zawiesza jej wykonanie. Po rozeznaniu Przewodniczący ustala z Dyrektorem sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

 

§6

Zakres kompetencji funkcyjnych członków Rady Rodziców.

 

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

a) dostosowanie do potrzeb szkoły zadań zawartych w §2 pkt. 2;

b) opracowanie planów działalności na dany rok szkolny

c) dokonanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Prezydium i innych członków Rady Rodziców i Rad Oddziałowych.

d) podział zadań pomiędzy członków Rad Oddziałowych - może być dokonywane również za pośrednictwem Oddziałowych.

e) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy

f) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, rozwiązywanie ewentualnych, konfliktów pomiędzy członkami Rady, dbałość o szybkie i skuteczne działanie Rady.

g) kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;

h) określenie zadań dla komisji problemowych;

i) ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną;

j) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:

a) opracowanie i realizacja harmonogramu działań Rady Rodziców;

b) prowadzenie dokumentacji i korespondencji;

c) prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców.

3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest prowadzenie całokształtu działalności kasowej Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zadaniem Zastępcy Przewodniczącego Rady jest zastępowanie Przewodniczącego w miejscach i sprawach przez Niego wyznaczonych oraz współodpowiedzialność w zadaniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady. Wszelkie kompetencje Zastępcy Przewodniczącego winny być podjęte każdorazowo Uchwałą Rady.

§7

Zasady działalności gospodarczo-finansowej Rady Rodziców i jej organów.

 

 1.  Działalność finansowa Rady Rodziców oparta jest na funduszach pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, darowizn od sponsorów oraz dochodów osiąganych przez Radę.
 2.  Wysokość składki rocznej ustalana jest przez zebranie ogólne rodziców.
 3.  Prezydium Rady Rodziców może zwolnić rodziców od składki na ich wniosek.
 4.  Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w §2 ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Przewodniczący Rady Rodziców