Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

e-dziennik

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.   

Na podstawie: 

  • art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 
  • § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.); 
  • § 26 Statutu Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych. 

1. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko z klas I-III, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec. W przypadku wolnych miejsc do świetlicy przyjmowani będą uczniowie, którzy zostają dłużej w szkole ze względu na inne okoliczności, które wymagają zapewnienia opieki tym uczniom w szkole.

2. Pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawcy  o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka.

4. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawcy i nie może oddalać się bez jego zgody (do toalety, biblioteki, itp.).

5. Nie podlega opiece wychowawcy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

6. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu.  Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

7. Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.

8. Dziecko również może samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców, jeżeli ma ukończone 7 lat.  Swoje wyjście musi zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur w świetlicy.

9. Upoważnienia lub zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej na kartce.

10. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

13. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

14. Opiekun świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.).

15. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie przynoszą jedynie wyprawkę świetlicową (papier, kredki itp).

16. Świetlica jest czynna: poniedziałek 11.40- 14.25 wtorek 11.40-14.30, środa 11.40-14.30, czwartek 12.45-14.30, piątek 11.40-14.30.

17. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

18. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców klas o zachowaniu i postawie dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania.

                                 

   Załączniki:

ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY – zezwolenie jednorazow

 

 

Zezwolenie

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………  ucznia klasy………………………………………..

                        /imię i nazwisko ucznia/                                           

 

i wyjście ze świetlicy szkolnej w dniu ……………………………….o godz. ………………………………………

 

 

                                                                                   ……………………………………………………………….

                                                                                   /data, czytelny podpis rodzica, opiekuna/

 

 

ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY – upoważnienie jednorazowe

 

 

 

Upoważnienie.

 

Wyrażam zgodę na powrót do domu mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………….ucznia klasy…………………………………………….

            /imię i nazwisko ucznia/

 

I wyjście ze świetlicy szkolnej w dniu ……………………………………o godzinie…………………………………

 

pod opieką………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    /imię i nazwisko osoby upoważnionej/

 

 

                                                                                   ………………………………………………………………

                                                                                   /data i czytelny podpis rodzica, opiekuna/