Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

I CENTRUM MULTIMEDIALNE

  

            Poniedziałek: 1045 –1245  Jolanta Kłósek (przerwa po 3, 4 i 5  lekcji)

           

               Wtorek: 1140 – 1225 Jolanta Kłósek (przerwa po 4 lekcji)

 

            Środa: 730 –815 Ewa Połeć, 1040 –1140, Mariusz Pazdan

              (przed  lekcjami,  przerwa po 3 lekcji)

 

            Czwartek: 1040 –1125 Mariusz Pazdan, 1140 – 1225 Ewa Połeć

             (przerwa po 3 i 4  lekcji )

 

            Piątek: 845 –1O30 MariuszPazdan, 1245 – 1330 Jolanta Kłósek

            (przerwa po 1, 2 lekcji, po lekcjach)

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów codziennie!

 

 

 

"Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać"/Cycero/

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."/przysłowie chińskie/

 
 


PLAN DZIAŁAŃ BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGORZYCACH DOLNYCH

W RAMACH REALIZACJI

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

Lp.

Nazwa działania

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Przeprowadzenie wśród uczniów ankiet na temat książek, które należy zakupić do  szkolnej biblioteki, by wzrosło czytelnictwo.

Nauczyciel  bibliotekarz

wychowawcy

09.2016

2.

Przeprowadzenie wśród rodziców ankiet na temat książek, które należy zakupić do  szkolnej biblioteki .

Nauczyciel  bibliotekarz

wychowawcy

09.2016

3.

Uzyskanie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie

zakupu książek.

Nauczyciel  bibliotekarz, dyrektor

09.2016

4.

Podjęcie współpracy z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych i Biblioteką Pedagogiczną w Sędziszowie Młp.

a) planowanie zakupów książek,

b) wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

c) wspólna organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo.

Nauczyciel  bibliotekarz,

dyrektor

09.2016

cały rok szkolny

5.

Zorganizowanie w szkolnej bibliotece wydarzeń promujących czytelnictwo

z udziałem uczniów:

- Narodowe Czytanie – H. Sienkiewicza

- konkursy plastyczne

-konkursy czytelnicze.

Nauczyciel  bibliotekarz

Nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

i języka polskiego.

10.2016

11.2016

12.2016

6.

Udział uczniów w pozaszkolnych wydarzeniach promujących

Czytelnictwo.

Nauczyciel  bibliotekarz,dyrektor

nauczyciele

10.2016

11.2016

12.2016

7.

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie spotkania z rodzicami uwzględniającego tematykę

wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Nauczyciel  bibliotekarz

Dyrektor

 

 

27.10.2016

 

 

 

 

8.

 

 

Realizacja jednego projektu edukacyjnego w klasach 0 – 6 SP

z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

 

Nauczyciel  bibliotekarz

Nauczyciele

wychowawcy

 

 

10.2016

11.2016

12.2016

10.

Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów,

w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na

okres ferii zimowych i letnich;

dyżury bibliotekarzy  w czasie ferii

 i wakacji.

Dyrektor

Nauczyciel  bibliotekarz

01.2017

07. 2017

11.

Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych

zakupach książek.

Dyrektor

Nauczyciel  bibliotekarz

Nauczyciele wspomagający

Logopeda

10.2016

11.2016

 

Wrzesień w bibliotece szkolnej to czas intensywnej pracy. Bibliotekarze muszą zaopatrzyć uczniów i nauczycieli w podręczniki i  ćwiczenia oraz przeprowadzić przysposobienie biblioteczne  w każdej klasie. „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów kl.II”

 

29 września 2017 r. uczniowie kl.2 zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Na początku dzieci wysłuchały krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez starszych kolegów z kl. 4b pod kierunkiem bibliotekarzy. Postacie z bajek starały się zainteresować uczniów książkami i zachęcić do czytania. Następnie Pani Dyrektor opowiedziała dzieciom o szkolnej bibliotece i doskonała uroczystego pasowania. Drugoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie czytać książki, otrzymali karty biblioteczne i zakładki do książek. Później dzieci mogły już po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć wybrana książkę. W tym momencie radość nowych czytelników była największa!


_________________________

SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych

 

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 Cele Programu

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów
 • zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki
 • wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej
 • rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a filią  Biblioteki Publicznej i Biblioteką Pedagogiczną w Sędziszowie Młp. oraz innymi bibliotekami.

 Założenia  programu

Założenia do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa:

 • Przeprowadzenie sondażów i  ankiety czytelniczej, aby móc się zorientować jakie są potrzeby i  preferencje czytelnicze uczniów szkoły .
 • Złożenie wniosku do organu prowadzącego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .
 • Zakup książek do biblioteki szkolnej .
 • Organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych i literackich rozbudzających zainteresowania czytelnicze uczniów .
 • Organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych i literackich rozbudzających zainteresowania czytelnicze uczniów .
 • Współpraca z biblioteką gminną i pedagogiczną w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych .
 • Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach czytelniczych organizowanych przez inne biblioteki.
 • Uczestniczenie  w przedsięwzięciach  organizowanych przez inne biblioteki.
 • Tworzenie okolicznościowych gazetek na holu szkolnym na temat:

- ważnej roli czytania w rozwoju dzieci i młodzieży

- nowości wydawniczych

- wydarzeń kulturalnych i literackich

- różnego rodzaju rocznic związanych z literaturą i kulturą.

 • Spotkania z uczniami wszystkich klas i rozmowy na temat literatury, w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych uczniów .
 • Przeprowadzenie w każdym zespole klasowym przez bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców lekcji z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach programu.
 • Przeprowadzanie konkursów motywujących do czytania.
 • Organizacja spotkania z rodzicami  i pedagogizacja na temat ważnej roli czytelnictwa w rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Organizacja szkolenia dla nauczycieli na temat czytelnictwa.
 • Podsumowanie działań podjętych w ramach realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.

__________________


Do czytania powinniśmy  zachęcać dzieci od najmłodszych lat, dlatego drzwi biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych są także otwarte dla maluchów.
 

                7 października 2016 r. bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z grupy 4- latków wraz ze swoją panią Martą Zub i asystentką Anetą Kozek.Dzieci z i z wielkim zainteresowaniem przyglądały się książkom i czasopismom znajdującym się na półkach, a szczególne kolorowym książeczkom dla dzieci. Bibliotekarka J. Kłósek opowiedziała im działalności szkolnej biblioteki i o zbiorach znajdujących się na półkach. Później maluchy opowiadały o swoich domowych biblioteczkach i czytaniu ulubionych książeczek przez rodziców.

                7 października bibliotekę odwiedzili również starsi uczniowie z kl.5 i 6.Dzieci zapoznały się z nowymi książkami popularno –naukowymi,  zakupionymi w ramach realizacji NPRCz. W tym roku biblioteka wzbogaciła się o wiele ciekawych pozycji z zakresu przyrody, historii i turystyki oraz wiedzy o świecie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie nowymi książkami  i obiecali je wypożyczać, by rozwijać swoje zainteresowania.

 

                19 października 2016 r.szkolna biblioteka  gościła uczniów klasy „0”.Na początku bibliotekarka iJ. Kłósek opowiedziała dzieciom  o zbiorach gromadzonych w  szkolnej biblioteki  oraz o pracy bibliotekarzy. Później w ramach przygotowania do konkursu plastycznego: Ulubiony bohater baśniowydzieci wysłuchały fragmentów baśni,  zakupionych w ostatnim  czasie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Utwory czytali starsi koledzy z kl. 4, należący do Aktywu Bibliotecznego oraz bibliotekarka. Później przedszkolacy mogli oglądać nowo zakupione książki i zastanowić się, jaką postać narysują. Na koniec dzieci otrzymały zakładki.  

 

             
                28 października 2016 r. bibliotekę szkolną odwiedzili pierwszoklasiści pod opieką wychowawczyni Wiesławy Kozek  i asystentki Marii Kmieć. Na początku dzieci wysłuchały informacji  bibliotekarki J. Kłósek o organizacji szkolnej biblioteki . Później bibliotekarka i  starsi koledzy z kl. 4 czytali fragmenty baśni, zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W dalszej części spotkania  dzieci oglądały wybrane książki i zastanawiały się, jaką postać narysują na konkurs biblioteczny: Ulubiony bohater baśniowy. Pierwszoklasiści nie mogą jeszcze wypożyczać książeczek, dlatego  na zakończenie wizyty  otrzymali jedynie   zakładki.
                 28 października 2016 r. w lekcji bibliotecznej  Nasze pasje i zainteresowania z wykorzystaniem książek hobbistycznych i popularnonaukowych, zakupionych  w ramach NPRCz uczestniczyli uczniowie kl. 3a. Dzieci chętnie dzieliły się informacjami na temat , jak lubią spędzać wolny czas. Okazało się, że wśród trzecioklasistów jest  wielu miłośników zwierząt, sportu i motoryzacji. Dziewczynki z kolei fascynuje muzyka i taniec.  Później uczniowie mogli się zapoznać  z książkami na tematy, które ich ciekawią. Z zainteresowaniem oglądali  nowe książki  i dzielili się z kolegami swoimi spostrzeżeniami. Na koniec  każdy mógł  wypożyczyć ksiażke, która go zainteresowała.


               

                7 października 2016 r. w lekcji bibliotecznej na temat książek popularnonaukowych i  hobbistycznych uczestniczyli uczniowie kl3 b. Dzieci  z dużym zainteresowaniem oglądały nowe pozycje dotyczące roślin, zwierząt, kosmosu , ekosystemów, wydarzeń historycznych i wielkich wodzów, sportu i pojazdów.W końcowej części  uczniowie wypowiadali się  na temat książek, które ich najbardziej zainteresowały. Wśród uczniów dominują miłośnicy przyrody i zwierząt, gdyż największym zainteresowaniem cieszyły się książki prezentujące ciekawostki o zwierzętach i o rasach psów oraz kotów. Dziewczynki i chłopcy wykazali również duże zainteresowania motoryzacją i sportem.                28 października 2016 r. uczniowie kl.4 uczestniczyli w bibliotece w lekcji języka  polskiego na temat: Jak korzystać ze słowników. Zajęcia te mają na celu zapoznanie uczniów z warsztatem informacyjnym bibliotekii zachęcenie ich do korzystania z jej zasobów.Uczniowie przeglądali słowniki  izapoznali się z ich układem i budową. W dalszej części zajęć dowiedzieli się, kiedy  mogą  być im pomocne  danesłowniki (np. sprawdzenie poprawnego zapisu trudnego wyrazu – Słownik ortograficzny ,wyjaśnienietrudnego wyrazu – Słownik języka polskiego lub Słownik wyrazów obcych). Uwagę dzieci przyciągały nowe słowniki, wyposażone w kolorowe ilustracje, zakupione w ramach NPRCz. Uczniowie  z zainteresowaniem wykonywały zajęcia praktyczne : ćwiczenia doskonalące umiejętności  poprawnej pisowni ortograficznej  i ćwiczenia słownikowe, mające na celu poznanie znaczenia mało im znanych wyrazów.

 

                4 listopada uczniowie klasy 4 uczestniczyli w bibliotece w  lekcji języka  polskiego na temat: Czym jest dla nas książka? Zajęcia  rozpoczęły się od odczytania wiersza  Hannny Łochockiej Książka czeka. Utwór  uświadomił wszystkim, jak ważną i pomocną rolę może pełnić  książka w życiu każdego człowieka. W dalszej części lekcji dzieci prezentowały swoje ulubione lektury. Zainteresowania  czwartoklasistów są różnorodne, od  polskich poetów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, po Andrzeja Maleszkę, Roahna Dahla i J.K. Rowling, Brandona Mulla.  Uczniowie wyrazili zadowolenie, że biblioteka szkolna w ramach realizacji NPRCz  wzbogaciła się o nowe tytuły  ich ulubionych  autorów oraz o książki z gatunku fantastyki.

                4 listopada uczniowie kl.6 uczestniczyli w lekcji  języka polskiego na temat:  Jak rozwijamy nasze pasje i zainteresowania dzięki książkom. Dzieci miały za zadanie przeczytać przez okres tygodnia, a później zaprezentować kolegom  nowości wydawnicze zakupione do szkolnej biblioteki w ramach NPRCz. Zainteresowanie chłopców wzbudziły książki na temat motoryzacji i sportu. Z dużym entuzjazmem  wypowiadali się na temat lektur, w których przeczytali  wiele informacji i ciekawostek na temat ulubionych idoli piłkarskich. Dziewczynki z kolei reklamowały książki o koniach, psach i kotach. Chętnie też siepnęły  po książki przyrodnicze i z zakresu sztuki. Także mają swoje ulubione sportsmenki, dlatego chętnie  czytają o ich drodze do sukcesu. 

                10 listopada uczniowie kl.5 uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat Trudna droga Polaków do niepodległości. Zajęcia miały na celu wzbogacić wiedze uczniów na temat dziejów narodowych, a zwłaszcza czasów rozbiorów, kolejnych powstań i odzyskania niepodległości w 1918 r. Bibliotekarka i sami uczniowie czytali fragmenty książek historycznych zakupionych w ramach NPRCz.(mdi. Wielcy Wodzowie, Wielcy Polacy, Wielkie Bitwy Polaków). Później uczniowie wypożyczyli interesujące ich książki i na ich podstawie mieli za zadanie przygotowywać grupowo w ramach projektu prezentacje na temat powstań narodowych.               
                
17 listopada uczniowie klasy  6 pod opieką swojej Wychowawczyni Barbary Bassara odwiedzili szkolną bibliotekę i uczestniczyli w lekcji na temat: Poznajemy świat z albumami geograficznymi  i przyrodniczymi. Dzieci  oglądały nowe leksykony, zakupione w ramach realizacji NPRCz, a następnie prezentowały ciekawostki na temat świata i przyrody, które ich zainteresowały. Uwagę uczniów zwróciły nowe atlasy, które nie tylko zawierały piękne zdjęcia i ciekawostki, ale zamieszczone są w nich tez quizy, dzięki którym po skończonej lekturze czytelnik może sprawdzić swoją wiedzę z różnych dziedzin. Zajęcia te służyły przede wszystkim rozwijaniu umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 
 Śladami Koziołka Matołka
 

                18 listopada w szkolnej bibliotece gościli uczniowie kl.2.Tym razem bibliotekarka zaprosiła ich na lekcję na temat komiksów, w oparciu książkę Kornela Makuszyńskiego pt. "120 przygód Koziołka Matołka". Na początku bibliotekarka zapytała uczniów, dlaczego lubią komiksy, a później porozmawiała z nimi na temat cech gatunkowych wyróżniających je z pośród innych form literackich. Później dziecizapoznały się z życiem i twórczością K. Makuszyńskiego,  okolicznościami powstania pomysłu na wspólne napisanie utworu przez pisarza
i rysownika Mariana Walentynowicza.Uczniowie obejrzeli  także różne wydania lektury i zdjęcia z najstarszych wydań.  Później przyszedł czas na zastanowienie się, co sprawia, że przygody  Koziołka Matołka prze prawie 100 lat cieszą się takim zainteresowaniem czytelników. Następnie uczniowie zapoznali się z innymi komiksami dostępnymi w szkolnej bibliotece i mogli wypożyczyć książki, które ich zainteresowały.

 

 

Piękne dni  w historii Polski. Panowanie Jagiellonów.

                Szkolna biblioteka w ramach realizacji NPRCz  wzbogaciła się o ciekawe i wartościowe pozycje na  temat historii narodowej. Będą one wykorzystywane na lekcjach historii. Pierwsza taka lekcja na temat  wspaniałych lat w dziejach narodowych, kiedy panowali Jagiellonowie odbyła się w kl. 6 22 listopada 2016 r. Nauczycielka historii Pani Barbara Dutka zapoznała dzieci z najważniejszymi faktami dotyczącymi XV I XVI wieku. Uczniowie poznali także wiele ciekawostek na temat dworu Jagiellonów. Podczas zajęć wykorzystano mdi.serię Dariusza WizoraPod berłem Piastów i Jagiellonów, Śladami królów i książąt polskich, Na Jagiellońskim brzegu historii.Uczniowie otrzymali także zadanie przygotowania prezentacji o wybranym władcy, którą przedstawią na następnej lekcji historii.Lekcje  z książką popularnonaukową  nie tylko pozwalają uczniom lepiej poznać wybrany fragment historii narodowej, uświadamiają im jak wiele tajemnic kryją dzieje narodowe i jak bogatym księgozbiorem dysponuje szkolna biblioteka.

 

                Uczniowie naszej szkoły także włączyli się w  Narodowe Czytanie Sienkiewicza. Spotkanie uczniów klas 5 i 6 zostało przygotowane przez bibliotekarkę szkolną Jolantę Kłosek we współpracy ze starszym bibliotekarzem Katarzyną Róg – pracownikiem  Biblioteki Publicznej W Zagorzycach Dolnych. Zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wysłuchali  fragmentów nowel  Janko Muzykant i Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela oraz powieści Krzyżacy i W pustyni iw puszczy. Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom twórczości  pisarza, którego nowele są  dziś pomijane w kanonie lektur  szkoły podstawowej. Wybrane utwory uświadomiły dzieciom, jak  trudne było życie ich rówieśników w  XIX stuleciu.  Pokazały również, że Henryk Sienkiewicz był patriotą ,któremu  szczególnie leżały na sercu sprawy społeczne i narodowe , a jego  dzieła  także dziś maja wielką wartość poznawczą i wychowawczą.
 

                25 listopada Pani Katarzyna Róg –bibliotekarka   Biblioteki Publicznej W Zagorzycach Dolnych, wzięła również udział  w zajęciach z uczniami klasy 2  z okazji Dnia Pluszowego Misia. Na początku spotkania Pani Jadwiga Bryg  zaprezentowała uczniom prezentacje na temat genezy i tradycji tego święta. Następnie dzieci oglądnęły wystawkę utworów zgromadzonych w bibliotece szkolnej, których bohaterami są misie.  Później Pani Katarzyna czytała fragmenty  Kubusia Puchatka. Dzieci z uwagą słuchały opowieści o przygodach  tego miłego misia, czego wyrazem był a ich aktywność przy rozwiazywaniu zagadek związanych z przeczytanym  tekstem . Dzień Pluszowego Misia był okazją do promocji czytelnictwa i bibliotek, jednocześnie do dobrej zabawy.Spotkanie z Franklinem

23 marca 2017 r. najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził  niezwykły gość - żółw  Franklin, bohater książek dla dzieci i telewizyjnych bajek, stworzony przez kanadyjską pisarkę PauletteBourgeois. Tego magicznego gościa zaprosiła do szkoły –Pani Katarzyna Róg , bibliotekarka filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych w ramach współpracy ze szkolną biblioteką. Na początku Franklin odwiedził przedszkolaków i dzieci z zerówki . Najmłodsi chętnie opowiadali  obajeczkach, w których pojawia się miły żółwik i z zainteresowaniem oglądali książeczki przyniesione przez bibliotekarki. Następnie Pani Katarzyna Róg przeczytała opowieść o przygodzie bohatera z czytaniem –Franklin i książka z biblioteki.  Późniejdzieci mogły porozmawiać  o książkach  i uścisnąć łapkę wesołego żółwika. Na wielu z nich Franklin wywarł duże wrażenie i nie mogły się nadziwić, że  książkowy i telewizyjny bohater zawitał właśnie do nich. Kolejnym punktem programu  było wykonywanie zadań plastycznych o tematyce wielkanocnej, których bohaterem był lubiany przez najmłodszych żółwik. Na zakończenie przedszkolaki zostały obdarowane zakładkami. 

W dalszej części Franklin odwiedził także uczniów kl. 1, gdzie został również miło przyjęty.Podczas zajęć dzieci  poznawały nowe przygody żółwika, oglądały zbiory książeczek, rozwiązywały zadania.

Celem spotkania bohatera książkowego z najmłodszymi uczniami było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i budzenie zainteresowania książkami.Opracowała: Jolanta Kłósek

 
PISANKI

12 kwietnia  2017 r.  w ramach współpracy  szkolnej biblioteki z Gminną Biblioteką i ze Stowarzyszeniem „Zagorzanki” uczniowie kl. 5 uczestniczyli w kolejnych zajęciach na temat regionalnych tradycji wielkanocnych. Na początku Pani bibliotekarka Katarzyna Róg przedstawiła dzieciom informacje na temat zwyczajów i wierzeń związanych z Wielkanocą. Później uczniowie wysłuchali fragmentów utworów literackich na temat  przygotowań do świąt na wsi. Pięknie utrwalił te tradycje W. S. Reymont  w Chłopach i dzieci dostrzegły, że liczne  zwyczaje opisane w powieści są wciąż kultywowane w ich rodzinnych domach. Później  uczniowie mogli zobaczyć różnorodne pisanki, wykonane za pomocą różnych technik.

W  dalszej części dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których uczyły się pod czujnym okiem Pań:  Katarzyny  Róg i Jolanty Charchut wykonywać pisanki. Wspólne wykonywanie ozdób wielkanocnych to nie tylko tradycja, ale także dobra zabawa. Dzieci otrzymały zabarwione w naturalny sposób jajka, na  których wydrapywały tradycyjne wzory: ornamenty kwiatowe, zajączki, baranki i kurczaczki. Cześć dziewczynek przygotowywała nowoczesne pisanki z wykorzystaniem materiałów tekstylnych. Wszyscy przystąpili do pracy z dużym zaangażowaniem i powstały przepiękne drapanki,które uczniowie  mogli zabrać do domu i wykorzystać do ozdoby wielkanocnych koszyczków i stroików.

Dziś nazwą pisanki określa się wszystko, cokolwiek powstaje poprzez udekorowanie skorupki jajek.Należy jednak pamiętać,że w tradycji staropolskiej określenie to dotyczyło jedynie jaj barwionych na różne kolory po wcześniejszym narysowaniu wzorów woskiem. Znane są również inne techniki, np. wydrapywanie wzorów, ręczne malowanie za pomocą farby i pędzla lub po prostu rysowanie. Inną odmianą są kraszanki - malowane jednobarwne jaja. Tradycyjnie już od wielu lat barwiono je  za pomocą naturalnych składników roślinnych. Dzięki łupinom z cebuli uzyskujemy  kolor brązowy, kwiat nagietka barwi na złoto-żółto, natomiast młode pędy żyta na zielono. Można także użyć gotowych barwników.Dziś zacierają się granice między różnymi technikami ozdabiania jajek, możemy wprowadzać wzory, elementy dekoracyjne, mieszać barwy.  Nie jest  jednak ważne jaką technikę wybierzemy, liczy się to, że nie zapominamy o świątecznych tradycjach wielkanocnych i staramy się je przekazywać młodemu pokoleniu.

 

         

              


29 maja 2017 r. gościliśmy po raz kolejny w naszej szkole przedstawicielki Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Zagorzanki: Bibliotekarkę Katarzynę Róg i Panią Jolantę Charchut. Tym razem  było to spotkanie z uczniami klasy IV na temat: Stroje ludowe i gwara jako wizytówka „małej Ojczyzny”. Panie zaprezentowały i opisały strój wizytowy Stowarzyszenia, niezwykle elegancki –a będący wiernie  w odtworzonym ludowym strojem z okolic Sędziszowa Młp. z okresu międzywojennego a należący do grupy strojów lasowiackich. Jego poszczególne elementy zostały samodzielne uszyte i wyhaftowane przez członkinie Stowarzyszenia we współpracy z Domem Kultury w Sędziszowie Młp. Pani Bibliotekarka zaprezentowała dzieciom także fotografie i zdjęcia obrazów Franciszka Preka, który utrwalił na swoich płótnach życie i tradycje mieszkańców naszej gminy. Uczniowie mogli zobaczyć i posłuchać, jak ubierali się ich przodkowie w różnych okresach historycznych. Prowadzące zwróciły przede wszystkim uwagę, że mieszkańcy Zagorzyc zawsze wyróżniali się szykownym strojem, wykonanym samodzielnie z dobrych materiałów i  bogato zdobionym. W całej gminie zwracali także uwagę bogactwem obyczajów ludowych.

Druga część zajęć dotyczyła gwary. Gwara ludowa to charakterystyczna dla danego obszaru (wsi)  mowa, która nie jest bezpośrednio wyznacznikiem kulturowym dla całego kraju, ale jest częścią kultury określonego terenu. Pani  Katarzyna odczytała fragmenty tekstów spisanych przez mieszkańca Zagorzyc –Jana Totona. Zwróciła także uwagę  uczniów na najciekawsze słowa, zachowane w pamięci najstarszych mieszkańców,  ciekawostki związane z nazewnictwem miejscowym czy odmianą nazwisk, zapożyczenia i różnorodne zjawiska językowe wyróżniające język mieszkańców Zagorzyc na tle sąsiednich miejscowości. Uczniowie mogli także posłuchać fragmentów przyśpiewek  ludowych, które także utrwaliły gwarę i zmiany zachodzące w języku.

Spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Zagorzanki uświadomiło uczniom, że gwara, regionalne stroje, folklor i  obyczaje ludowe stanowią dziś szczególną wartość, a ich ochrona, poznawanie i kultywowanie są wyrazem patriotyzmu i szacunku dla tradycji  oraz  dokonań przodków.

 

Opracowała: Jolanta Kłósek

  

Fot. Barbara BassaraNajaktywniejsi czytelnicy roku szkolnego 2017/2018


                                                                                                WRZESIEŃ